Navigace

Obsah

Režim dne

Ve školce vzděláváme děti podle rámcového vzdělávacího programu ROK - Radost Očekávání Kamarádi v naší škole. Bližší informace k tomuto programu si můžete přečíst na nástěnce v šatně. Také zde naleznete Školní řád  školy, vnitřní řád školy a organizaci dne v mateřské škole.

Organizace dne

Režim dne pro děti není pevně stanoven, je pouze rámcový a reaguje na potřeby a změny. Pevně stanoveny jsou pouze doby jídla v rozmezí 3 hodin, pobytu venku a odpočinku. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru; poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Plánování činností reaguje na potřeby a zájmy dětí; dětem je v dostatečném množství nabízeno materiální vybavení, pomůcky i hračky. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování. Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. 

Harmonogram dne:

06 : 30 - 08 : 00    doba určená pro příchod dětí a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity

08 : 00 - 09 : 00    volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, ranní komunitní kruh, ranní cvičení

09 : 00 - 09 : 15    ranní svačina

09 : 15 - 09 : 45    řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě mateřské školy)

09 : 45 - 10 :00     osobní hygiena a příprava na pobyt dětí venku

10 : 00 - 11 : 45    pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a s okolními jevy (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě mateřské školy)    

11 : 45 - 12 : 45    oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek na lehátku

12 : 45 - 14 : 30    spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14 : 30 - 16 : 00    volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Stanovený denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných aktivit.

Při distančním vzdělávání dětí s povinným předškolním vzděláváním jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti dětí.

Distanční vzdělávání (povinné pro děti 5-6 leté) škola zajišťuje:

-komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci dětí,

-zveřejněním zadávaných úkolů na webových stránkách, formou e-mailu, aplikací Whatsap

-vedením pedagogické diagnostiky dítěte, jejím vyhodnocováním a doporučením,  na kterou oblast vzdělávání je potřeba se zaměřit

 Po celý den pobytu dětí v MŠ je dodržován pitný režim.

Co děti potřebují 

Připravujete své dítě na první den ve školce? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

Bačkory s pevnou patou, ne pantofle.

Pyžamo, přebalovací (inkontinenční) podložku.

Náhradní oblečení - spodní prádlo, tepláky, ponožky, tričko.

 

Svátek a narozeniny

Když má dítě svátek nebo narozeniny a chce něco přinést pro svoje kamarády, může mít s sebou sáček gumových bonbónů, Lipo, čokoládu. Nedávejte dětem tvrdé bonbóny nebo lízátka.

 

Prázdniny

Mateřská škola dodržuje pouze hlavní a vánoční prázdniny. O jarních, podzimních, velikonočních a dalších prázdninách, které mívají ZŠ, je naše škola otevřena. Nemáte-li zájem, aby Vaše dítě v těchto dnech MŠ navštěvovalo, musíte je odhlásit.