Navigace

Obsah

Mise naší mateřské školy

Pomáháme skládat drobné střípky poznání do pestré mozaiky světa, učíme děti fungovat v rámci společnosti. Jsme tu proto, abychom v dětech prostřednictvím hry vzbudili touhu učit se. To vše v bezpečném, láskyplném prostředí.

Organizace dne v naší mateřské škole

Režim dne pro děti není pevně stanoven, je pouze rámcový a reaguje na potřeby a změny. Pevně stanoveny jsou pouze doby jídla v rozmezí 3 hodin, pobytu venku a odpočinku. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru; poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Plánování činností reaguje na potřeby a zájmy dětí; dětem je v dostatečném množství nabízeno materiální vybavení, pomůcky i hračky. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování.

REŽIM DNE:

06:30-08:00      doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity                                

08:00-09:00      volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a  zájmovou činnost, ranní komunikativní kruh, ranní cvičení

09:00-09:15      ranní svačina                       

09:15-09:45      řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu

09:45-10:00      osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

10:00-11:45      pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolními jevy (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě mateřské školy)

11:45-12:45      oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek na lehátku

12:45-14:30      spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30-15:00      svačina

15:00-16:00      volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.