Navigace

Obsah

 Mateřská škola Žilov, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace  

Žilov 54, 330 11 Třemošná                                                                                                                   tel.: 727 920 925

IČO: 60611189                                                                                                                   e-mail: reditelka@mszilov.cz

                                                                                                                                             ID datové schránky: dsuk42m

Č.j.msž: 26/2024

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 Ředitelka Mateřské školy Žilov, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Děti mladší 3 let jsou přijímány do mateřské školy pouze v případě volné kapacity školy a zvládají-li základní požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy má nárok na přijetí v dané mateřské škole. Obec je povinna podle § 179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 nebo zajistit předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí.

Za tímto účelem se obce Žilov a Tatiná dohodly vytvořit společný školský obvod k plnění povinného předškolního vzdělávání podle § 34 odst. 1 a předškolního vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 školského zákona.

II.

Kritéria dle věku a spádovosti:

  • upřednostnění dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  • upřednostnění dětí, které dovrší čtyř let do 1. 9. 2024,
  • upřednostnění dětí, které dovrší třech let do 1. 9. 2024,
  • děti, které dovrší třech let v daném kalendářním roce, které mají trvalý pobyt v Žilově včetně spádové obce Tatiná a to, do výše povoleného počtu dětí na třídu,
  • děti mladší 3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity,
  • z důvodu posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů, ředitelka školy rozhodla použít kritérium sourozence, který se již vzdělává a bude i nadále  vzdělávat po 1. 9. 2024 v MŠ Žilov
  • individuální situace dítěte – sociální potřebnost (ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). V těchto případech ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.)

*Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

III.

 Přednostně budou do mateřské školy přijímány k předškolnímu vzdělávání děti ze spádové oblasti (Žilov, Stýskaly, Tatiná). 2,5leté děti ze spádové oblasti budou přijaty v případě volné kapacity a to ke dni dovršení 3 let. V případě volné kapacity budou přijaty děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast podle věku od nejstaršího.

IV.

Ředitelka školy přijme takový počet dětí, který odpovídá výši povoleného počtu dětí pro daný školní rok.

V.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se v mateřské škole uvolní místo a nebude překročena její kapacita.

VI.

Kritéria jsou umístěna na webových stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole.

 

 

Bc. Dana Všahová

ředitelka MŠ Žilov

 

 

 

Žilov 20. 3. 2024